-

MEB yeni müfredatı kamuoyuna sundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzun süredir üzerinde çalışılan yeni müfredat taslağını kamuoyuna açıkladı. "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan bu yeni müfredat, öğrencilerin derinlemesine öğrenmelerine imkan sağlayacak beceri odaklı ve sadeleştirilmiş içerikler üzerine kurulu.

mask

Yeni müfredatta, değişen dünya koşullarına ve ihtiyaçlara uyum sağlayabilmek adına esnek bir yapı benimsenmiş durumda. Bu sayede, müfredatın gelecekteki ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilmesi mümkün olacak.

2/12
mask

MEB, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredat taslağını kamuoyunun görüşüne açtı. Taslak, https://gorusoneri.meb.gov.tr/ adresinden erişilebilir durumda.

Yeni müfredatın uygulanması ise kademeli olarak yapılacak. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda yeni müfredat uygulanmaya başlanacak.

3/12
mask

Yeni eğitim müfredatı, özgün bir yaklaşım sunarak milli değerlere sahip, ahlaki erdemlere önem veren ve insanlığa faydalı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bu yenilenmiş program, öğrencilerin bedensel, zihinsel, duygusal ve ruhsal yönden gelişimini destekleyerek bilge bir nesil oluşturmayı amaçlıyor.

Programın aşamalı yapısı şu şekildedir:

  • Okul öncesi eğitim programı, 3-5 yaş arası çocukları kapsar.
  • İlkokul ve ortaokul seviyesinde fen bilimleri dersleri 3-8. sınıf arası, hayat bilgisi dersleri 1-3. sınıf arası, matematik dersleri 1-4. sınıf arası, Türkçe dersleri 1-4. sınıf arası, insan hakları, vatandaşlık ve demokrasi dersi 4. sınıf, ortaokul seviyesinde sosyal bilgiler dersleri 4-7. sınıf arası, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi 8. sınıf, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri 4-8. sınıf arası olarak düzenlenmiştir.
  • Lise seviyesinde ise biyoloji, coğrafya, felsefe, fizik, kimya, matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, tarih, Türk dili ve edebiyatı, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri yer almaktadır. Bu dersler 9-12. sınıf arasında okutulmaktadır.

Ayrıca, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından güncellenen seçmeli ders programları da yeni müfredatta yer almaktadır.

4/12
mask

Yeni müfredat çalışmalarında yapılan ülke bazlı karşılaştırmalarda, mevcut müfredatın diğer ülkelerinkine göre neredeyse 2 kat daha yoğun olduğu ortaya çıktı. Bilgiye ulaşmanın artık daha kolay olduğu bir çağda, dünya genelinde müfredatların gözden geçirilerek daha hafifletildiği görülüyor. Yapılan analizler, mevcut müfredatın öğrenme çıktılarının diğer ülkelerle karşılaştırıldığında %50 daha fazla olduğunu gösterdi. Bu sebeple, yeni müfredatta %35 oranında bir hafifletme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredat çalışmalarında beceri odaklı bir yaklaşımı benimsedi. Bu yaklaşımın temelinde, öğrencilerin daha derinlemesine öğrenmelerine olanak tanıyacak şekilde içeriğin sadeleştirilmesi yer alıyor. Bu sayede, öğrencilerin daha iyi kavramaları ve becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.

5/12
mask

Yeni müfredatta, öğrencilerin bütünsel olarak değerlendirildiği "bütüncül eğitim yaklaşımı" modeli benimsendi. Bu yaklaşım, öğrencilerin zihinsel, sosyal, duygusal, duyuşsal, fiziksel ve ahlaki açılardan bütün bir varlık olarak ele alınmasını öngörüyor.

Modelin odaklandığı temel konular arasında "insanın fıtri özelliklerini koruma ve geliştirme", "şahsiyet bütünlüğünü oluşturma" ve "karakter gelişimini sağlama" bulunuyor. Bu kavramlar, öğrencilerin sadece akademik başarı değil, aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Yeni müfredatta, değişen dünya koşullarına ve ihtiyaçlarına uyum sağlamak adına esnek bir yapı benimsenmiştir. Bu sayede, müfredatın dünya genelindeki değişen durum ve ihtiyaçlara göre yeniden düzenlenebilmesi mümkün hale getirilmiştir.

6/12
mask

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde Türkçe'nin toplum içinde iletişimi zenginleştiren ve kültürel mirası nesilden nesile aktaran önemli bir araç olduğu vurgulandı. Bu sebeple, Türkçe öğretimi ve öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesi, eğitim sisteminin temel politikalarından biri olarak belirlendi. Türkçenin doğru ve etkili kullanımı her eğitim aşamasında özenle takip edilecek, dil becerilerinin geliştirilmesi ise tüm derslerin ortak hedefi olarak benimsendi.

Matematik alanındaki beceriler de, ilkokuldan liseye kadar olan süreçte önemli bir yer tutuyor. Yeni müfredatta, matematiksel muhakeme, problem çözme, temsil, veri analizi ve karar verme, ayrıca matematiksel araçlar ve teknolojiyi kullanma gibi beş temel matematik becerisi öne çıkıyor. Bu beceriler, matematik öğrenimini daha etkili ve anlamlı kılmak için süreç bileşenleriyle birlikte planlandı.

7/12
mask

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde fen bilimleri alanında 13 farklı beceri tanımlandı. Bu beceriler, bilimsel gözlem, sınıflandırma, bilimsel tahminler, deneyler, hipotez oluşturma, bilimsel çıkarımlar, model oluşturma ve bilimsel sorgulama gibi temel alanlara odaklanıyor. Özellikle, bilimsel verilere dayalı tahminler yapma, operasyonel tanımlamalar ve kanıt kullanma gibi beceriler, fen bilimleri alanının temel taşları arasında yer alıyor.

Sosyal bilimlerde ise, yerli ve yabancı literatürün yanı sıra çağın gereklilikleri ve 21. yüzyıl becerileri göz önünde bulundurularak 17 farklı alan becerisi belirlendi. Zaman algısı, kanıta dayalı sorgulama, tarihsel empati, sosyal katılım ve mantıksal muhakeme gibi beceriler, sosyal bilimlerde öne çıkan temel yetkinlikler arasında yer alıyor. Ayrıca, coğrafi sorgulama, felsefi sorgulama ve eleştirel sosyolojik düşünme gibi beceriler de, öğrencilerin derinlemesine analiz yapma ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

8/12
mask

Yeni müfredatla birlikte, öğrenci profili kavramına yeni bir yaklaşım getirildi. Artık müfredatın hedeflediği öğrenci, "yetkin ve erdemli insan" olarak tanımlanıyor. Bu tanım, sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda öğrencilerin karakter gelişimine ve kişisel bütünlüğüne odaklanıyor. Her bir öğrencinin kendine özgü yetenek ve potansiyeline vurgu yapılıyor.

Yetkin ve erdemli insan profili, ruhsal ve bedensel bütünlük, bilgi ve bilgelik, geçmişten geleceğe eğitim anlayışı, değerler, ahlaki bilinç ve estetik bakış açısı gibi temel prensipler üzerine inşa edilmiştir. Bu prensipler, öğrencilerin sadece akademik bilgiye değil, aynı zamanda insanlık ve değerler üzerine derinlemesine bir anlayışa sahip olmalarını hedefler.

Öğrenci profili oluşturulurken, zaman, ontoloji ve epistemolojik bütünlük yanı sıra ahlaki olgunluk da dikkate alınmıştır. Bu yaklaşım, öğrencilerin dengeli ve sağlıklı bir gelişim göstermelerini, çok yönlü düşünme yeteneklerini geliştirmelerini ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlıyor.

9/12
mask

Yeni müfredatta, "Erdem-Değer-Eylem Modeli" adı verilen bir yaklaşım ilk defa yer aldı. Bu model, değerlerin eğitim sürecinde doğal bir şekilde kazanılmasını sağlamak için özgün bir yöntem sunuyor. Bu modelde, "adalet", "saygı" ve "sorumluluk" gibi üst değerlerin yanı sıra duyarlılık, merhamet, estetik, temizlik, sabır, tasarruf, çalışkanlık, mütevazılık, mahremiyet, sağlıklı yaşam, sevgi, dostluk, vatanseverlik, yardımseverlik, dürüstlük, aile bütünlüğü, özgürlük gibi değerler de önemli bir yer tutuyor. Bu değerlerin öğrencilere aktarılmasıyla "huzurlu insan", "huzurlu aile ve toplum" ve "yaşanabilir çevre" hedefleniyor.

Öğretim programlarında, öğrencilerin elde etmesi beklenen öğrenme çıktıları, bilgi ve alana özgü becerilerle birleştirilerek "beceri temelli bir program yapısı" oluşturuldu. Bu sayede, öğrencilerin bilgiyi pratiğe dökme ve gerçek hayatta kullanma becerileri geliştirilirken, aynı zamanda değerlerin de içselleştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde benimsenen "bütüncül eğitim yaklaşımı" çerçevesinde, bilgi, beceri, eğilim, tutum-davranışlar ve değerler arasında sıkı bir ilişki kurulmuştur.

10/12
mask

Yeni müfredatta, temel, bütünleşik ve üst düzey düşünme becerilerinden oluşan "kavramsal beceriler", öğrenme deneyimleriyle güçlü şekilde entegre edilerek öğretim programlarında daha belirgin ve işlevsel hale getirildi.

Sosyal-duygusal öğrenme becerileri, artık öğretim programlarının ayrılmaz bir parçası olarak ele alınıyor ve öğrenme çıktılarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor.

Yeni müfredatta, öğrencilerin etkin katılımını teşvik edecek öğrenme deneyimleri tasarlanmıştır.

"Eğilimler", yeni öğretim programlarında daha fazla önem kazanmıştır. Bireysel farklılıklar gözetilerek, eğilimlerin beceri gelişiminde kilit bir rol oynadığına vurgu yapılmıştır.

Öğrencilerin edindikleri becerileri sergilemelerinde eğilimlerin belirleyici bir rol oynadığı vurgulanmıştır.

Ayrıca, "okuryazarlık" becerileri, yeni müfredatta önemli bir yer tutmaktadır. Bu beceriler, öğretim programlarının kesişim noktasında ele alınmış ve her derse özgü olarak açık bir şekilde tanımlanmıştır.

Bu çerçevede, "sistem okuryazarlığı" ilk kez müfredata dahil edilmiştir. Sistem okuryazarlığı, öğrencilerin kendi öğrenme yöntemlerini belirlemelerini ve kendi kendilerine öğrenmeyi başarmalarını hedefler.

Bu hedefe ulaşmak için 9 farklı alt okuryazarlık türü belirlenmiştir. Bu türler arasında bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve sanat okuryazarlığı bulunmaktadır.

11/12
mask

Bakanlık, yeni müfredatında, öğrencinin kendi gelişimine katkı sağlayan öğrenme deneyimlerine odaklanıyor. Aktif öğrenmeyi teşvik eden öğretim uygulamaları, derin öğrenmeyi destekleyen anlamlı bağlamlar içinde gerçekleştiriliyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde, öğrencilerin ileri düzey kavramları keşfetmelerini teşvik edecek zenginleştirme yöntemleri benimsenmiştir. Bu sayede, öğrencilerin potansiyellerini en üst seviyede geliştirmelerine katkıda bulunulmaktadır.

Müfredatta yer alan program dışı etkinlikler, disiplinler üstü ve disiplinler ötesi bir yaklaşımı destekler niteliktedir. Bu etkinlikler, öğrencilerin kendilerini tanımalarını ve temel yaşam becerilerini keşfetmelerini sağlayarak geniş bir yelpazedeki ilgi alanlarına hitap etmektedir.

Yeni eğitim programında, ölçme değerlendirme yaklaşımı da değişiklik göstermiştir. Sonuç yerine süreç odaklı bir değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir. Bu yaklaşımla, öğrencilerin gelişim süreçlerini tanılayıcı, biçimlendirici ve düzey belirleyici değerlendirme yöntemleriyle dengelemek amaçlandı.

12/12
mask

Öğretim programlarının uygulanmasında esneklik sağlanması ve yerel ihtiyaçların dikkate alınması için okul temelli planlama önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin işbirliğine dayalı karar verebilmesi ve derslerin ihtiyaca göre esnek bir şekilde planlanabilmesi için uygun bir ortam oluşturulmaktadır.

Okul temelli planlamada, özellikle 10. sınıf düzeyinde kariyer rehberliği ve meslek seçimi ön plandadır. Bu kapsamda ayrılan ders saatleri, zümre öğretmenleri tarafından öğrencilere meslek seçimi ve kariyer planlaması konusunda rehberlik etmek amacıyla kullanılacaktır. Bu planlama sürecinde, öğrencilere yol gösterici olacak eğitim ve öğretim faaliyetleri düzenlenecektir.

Yeni müfredatta, öğrencilere 9 farklı alanda okuryazarlık becerileri kazandırılması hedeflenmektedir. Bu alanlar arasında bilgi, dijital, finansal, görsel, kültür, vatandaşlık, veri, sürdürülebilirlik ve sanat okuryazarlığı bulunmaktadır. Bu sayede öğrenciler, geniş bir yelpazede önemli becerileri edinerek daha donanımlı bireyler haline gelmektedir.

26 Nis 2024 - 16:01 - Eğitim


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Zam Haber Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Zam Haber hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Zam Haber editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Zam Haber değil haberi geçen ajanstır.